avatar 0.00 -0.63
avatar 0.00 -0.63
avatar 0.00 -0.87
avatar 0.00 -0.95
avatar 0.00 -1.06
avatar 0.00 -1.18
avatar 0.00 -3.01
avatar 3.48 -10.42
avatar 0.00 -50.44